ARTIKEL IT-säkerhet

Hur man bygger en effektiv
IT-säkerhetsstrategi

 

Med cyberhot som ständigt utvecklas och blir mer sofistikerade är det avgörande att ha en välutvecklad IT-säkerhetsstrategi på plats. Denna artikel ger dig en grundläggande struktur för att bygga en effektiv IT-säkerhetsstrategi och skydda din organisation från cyberattacker.

 


IT-säkerhetstrategi

Vad är IT-säkerhet och varför är det viktigt?

IT-säkerhet handlar om att skydda företagets information och IT-system från obehörig åtkomst, dataintrång och andra cyberhot. En välutvecklad IT-säkerhetsstrategi är avgörande för att minimera riskerna och skydda organisationens tillgångar och rykte.

Med den ökande frekvensen och komplexiteten av cyberattacker är det viktigt att ha en proaktiv och holistisk strategi för att hantera dessa hot. Utan en genomtänkt IT-säkerhetsstrategi kan organisationen vara sårbar för dataintrång, ekonomiska förluster och förtroendeproblem.

 

 

 

Steg 1

Genomför en riskbedömning

För att bygga en effektiv IT-säkerhetsstrategi är det viktigt att förstå organisationens unika riskprofil. En riskbedömning hjälper till att identifiera hot och sårbarheter i IT-miljön och ger en grund för att utforma säkerhetsåtgärder.

En riskbedömning bör omfatta följande steg:

 1. Identifiera och klassificera informationstillgångar: Kartlägg och klassificera företagets informationstillgångar baserat på deras känslighet och värde. Detta hjälper till att fokusera resurserna på de mest kritiska områdena.
 2. Utvärdera hot och sårbarheter: Identifiera potentiella hot och sårbarheter som kan påverka organisationen. Detta kan inkludera externa hot som malware och phishingattacker, såväl som interna hot som oavsiktliga eller avsiktliga dataintrång.
 3. Bedöm risknivån: Utvärdera risknivån för varje hot och sårbarhet baserat på sannolikhet och konsekvens. Detta hjälper till att prioritera insatserna och resurserna för att hantera de mest betydande riskerna.
 4. Utforma åtgärder: Utveckla en strategi för att hantera och minska riskerna. Det kan vara tekniska lösningar som brandväggar och antivirusprogram, såväl som policyer och utbildning för medarbetare.

Genom att genomföra en noggrann riskbedömning kan organisationen få en helhetsbild av sina säkerhetsbehov och prioritera insatserna på ett effektivt sätt.

 

Steg 2

Skapa en stark säkerhetskultur

En stark säkerhetskultur är grundläggande för att bygga en effektiv IT-säkerhetsstrategi. Det handlar om att skapa medvetenhet och engagemang hos alla medarbetare för att ta ansvar för IT-säkerheten.

Här är några åtgärder som kan hjälpa till att främja en säkerhetskultur:

 • Utbilda medarbetare om IT-säkerhet: Genomför regelbunden utbildning för att öka medarbetarnas medvetenhet om IT-säkerhetsrisker och bästa praxis för att hantera dem. Detta kan inkludera utbildning om lösenordssäkerhet, phishingattacker och dataklassificering.
 • Kommunicera säkerhetspolicys och riktlinjer: Tydligt kommunicera organisationens säkerhetspolicys och riktlinjer till alla medarbetare. Det kan handla om att informera om konsekvenserna av att bryta mot dessa policys och uppmuntra till rapportering av säkerhetsincidenter.
 • Skapa en öppen dialog om säkerhet: Uppmuntra medarbetare att rapportera eventuella säkerhetsproblem eller misstänkt aktivitet. Skapa en kultur där medarbetare känner sig bekväma att dela sina observationer och göra organisationen mer motståndskraftig mot hot.

 

Steg 3

Implementera tekniska säkerhetsåtgärder

Utöver att skapa en säkerhetskultur är det viktigt att implementera tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda organisationens IT-miljö. Här är några viktiga åtgärder att överväga:

 • Användning av brandväggar: Installera brandväggar för att övervaka och kontrollera inkommande och utgående nätverkstrafik. Brandväggar kan blockera obehörig åtkomst och skadlig kod från att komma in i IT-miljön.
 • Användning av antivirusprogram och antimalware: Installera och uppdatera antivirusprogram och antimalware för att upptäcka och ta bort skadlig kod från systemet. Regelbundna skanningar hjälper till att minimera risken för infektion.
 • Säkerhetskopiering och återläsning: Genomför regelbundna säkerhetskopieringar av viktig data och implementera en återställningsplan. Detta säkerställer att organisationen kan återställa data och system i händelse av olyckor eller cyberattacker. Läs mer om säkerhetskopiering i Back[up] to basics med Jonas Thornell
 • Användning av stark autentisering: Implementera stark autentisering för att säkerställa att endast auktoriserade användare får åtkomst till systemet. Detta kan inkludera användning av tvåfaktorsautentisering eller biometriska identifieringsmetoder. Läs mer om autentisering i Skydda dina användare från MFA-fatigue

 

Steg 4

Kontinuerlig övervakning och uppdatering

IT-säkerhet är en kontinuerlig process som kräver regelbunden övervakning och uppdatering. Här är några viktiga åtgärder att vidta för att säkerställa att organisationen är skyddad över tid:

 • Övervakning av nätverkstrafik och loggar: Implementera system för att övervaka och analysera nätverkstrafik och loggar. Detta hjälper till att upptäcka obehörig åtkomst och avvikelser från normala mönster, vilket kan indikera en säkerhetsincident. Läs mer om Zitacs övervakning som tjänst 
 • Uppdatering av system och programvara: Se till att system och programvara regelbundet uppdateras med de senaste säkerhetsuppdateringarna och patcharna. Detta hjälper till att stänga kända sårbarheter och minimera risken för attacker. Läs mer om Enhetshantering och patchning 
 • Utvärdering av säkerhetsåtgärder: Regelbundet utvärdera effektiviteten av säkerhetsåtgärder och policyer för att säkerställa att de fortsätter att vara relevanta och effektiva. Identifiera och åtgärda eventuella svagheter eller brister i säkerhetssystemet.

Genom att kontinuerligt övervaka och uppdatera IT-säkerhetsåtgärderna kan organisationen vara bättre rustad att hantera de senaste hoten och minimera risken för intrång och dataförlust.


Summering

Att bygga en effektiv IT-säkerhetsstrategi är avgörande för att skydda organisationens IT-miljö och information från cyberhot. Genom att genomföra en riskbedömning, skapa en stark säkerhetskultur, implementera tekniska säkerhetsåtgärder och kontinuerligt övervaka och uppdatera systemet kan organisationen minimera riskerna och vara bättre rustad att hantera cyberhot. Ladda ner IT-chefens guide till ökad cybersäkerhet

Kom ihåg att IT-säkerhet är en kontinuerlig process som kräver engagemang och medvetenhet från hela organisationen. Genom att investera i rätt resurser och implementera bästa praxis kan organisationen skydda sin IT-miljö och säkerställa en säker och robust verksamhet.

Vi på Zitac har lång erfarenhet inom IT-säkerhet och erbjuder flera tjänster för att stödja företag i deras säkerhetsstrategi. Med Zitacs hjälp kan ni få en dedikerad partner som kan hantera och genomföra alla stegen i er IT-säkerhetsprocess. En bra start är att boka upp vår Säkerhetsworkshop där vi kartlägger och sätter en grund för hur er IT-säkerhetsstrategi kan utformas.

Vill du komma i kontakt med våra IT-experter? Boka upp ett kravlöst möte så ringer vi upp dig inom 24h Boka IT-rådgivning